<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Markkinointijohdon johtaminen

Organisoitu ja dataa hyödyntävä markkinointi saavuttaa tavoitteensa

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tulee ymmärtää markkinoinnin strategiset mahdollisuudet, jotta niitä voidaan hyödyntää. Nostamme strategisen markkinoinnin yhdeksi johtamisen osa-alueeksi ja luomme edellytykset tuloksia tuottavalla markkinoinnille.

Jotta markkinointia voidaan kehittää ja johtaa, perusasiat pitää ensin laittaa kuntoon. Tämä tapahtuu kytkemällä markkinointi yrityksen strategiaan ja johdon agendaan. Usein tämä edellyttää markkinoinnin fokuksen siirtämistä operatiivisesta tekemisestä markkinointistrategian laatimiseen, mittareiden valitsemista ja järjestelmien kytkemistä tukemaan myyntiä.

Koko yrityksen johtoryhmän (ja hallituksen)  tulee ymmärtää markkinoinnin kehittämisen mahdollisuudet, ja kuinka sillä voidaan saavuttaa kilpailuetua. Markkinoinnin tulee olla organisoitua, hyödyntää dataa ja olla sidoksissa yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Kun koko yritys sitoutuu edellä mainittujen asioiden eteenpäin viemiseen, markkinointi lunastaa sille asetetut odotukset ja edesauttaa johtoa saavuttamaan strategiset ja operatiiviset tavoitteensa.

Strateginen-markkinointi

Strateginen markkinointi

Vahva brändi myy enemmän kuin heikko ja paljon paremmalla hinnalla. Digitaalisessa maailmassa brändin vahvuus ei yksin riitä, vaan tuotteet pitää löytää verkosta ja niistä pitää pystyä kertomaan perusteellisesti, koska asiakkaat haluavat perehtyä niihin kunnolla ennen kuin ovat halukkaita keskustelemaan myyjän kanssa.

 

Miten varmistamme, että markkinointi organisoidaan oikein, panoksia käytetään järkevästi ja myynti ja markkinointi tukevat toisiaan? Käytännössä strateginen markkinointi tarkoittaa toimintatapoja, käytäntöjä, johtamistapaa ja viestintää, joiden avulla strategia saavutetaan.


Lue lisää

Markkinoinnin organisointi

Markkinointi näyttäytyy johdolle usein sekavana ja päämäärättömänä. Tehdään paljon pieniä asioita, jolloin kokonaiskuva häviää ja tavoite unohtuu. Syy ei useinkaan ole markkinoinnin tekijöissä, vaan siinä, että markkinointiin kohdistuvat odotukset ja todellisuus ovat ristiriidassa keskenään. Lyhyesti sanoen: markkinointi on organisoitu epäammattimaisesti.


Lue lisää

Markkinoinnin-organisointi
Markkinoinnin-myynnin-yhdistäminen

Markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen

Digitaalisessa maailmassa markkinoinnin ja myynnin työnjako menee luontevasti niin että markkinointi vastaa myyntiputken alkupäästä ja myynti myyntiputken loppupäästä.

 

Markkinoinnin tehtävänä on tuottaa sisältöjä ja huolehtia kanavista, joiden avulla saadaan myyntiliidejä sekä jalostaa liidejä asiakkaita kiinnostavilla sisällöillä. Myynnin tehtävänä on kontaktoida ja käydä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa sekä solmia kauppoja.

 

Kummankin osapuolen rooli sisältää myös runsaan määrän ei-digitaalisia tehtäviä: markkinoinnin on huolehdittava tapahtumista ja materiaaleista, viestinnästä ja mediasuhteista. Myynnin vastuulle kuuluu olla asiakkaisiin yhteydessä kulloinkin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja vaikuttaa asiakkaaseen kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla.


Lue lisää

Toimitusjohtajan tai johtoryhmän sparraus

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten arki on täynnä operatiivista tekemistä. Kuormitus on kova ja uusajatteluun sekä asioiden omaksumiseen on liian vähän aikaa.

 

Vivun tarjoama johdon sparraus tarjoaa mahdollisuuden ulkopuolisen fasilitaattorin vetämiin, hyvin valmisteltuihin sparraussessioihin, jossa digimaailman mahdollisuudet liitetään oman yrityksen ja toimialan kontekstiin. Näin johto löytää nopeammin oikeat ja omalle yritykselle sopivat päätöspolut suunnittelusta toteutukseen.


Lue lisää

Toimitusjohtajan-johtoryhmän-sparraus
Markkinointiaudit

Markkinointiaudit

Markkinoinnin auditoinnissa keskitytään nykytilan kartoittamiseen. Auditoinnissa käydään läpi markkinointistrategia, -organisaatio ja johtaminen, - resurssit, -järjestelmät, -sisällöt sekä käytetyt kanavat. Tieto kerätään olemassa olevista dokumenteista, -järjestelmistä sekä haastatteluin.


Lue lisää